Lịch sử lớp 9

So sánh Chiến dịch Việt Bắc (1947) với Chiến dịch Biên Giới (1950)?

So sánh Chiến dịch Việt Bắc (1947) với Chiến dịch Biên Giới (1950)?

Nội dung so sánh Việt Bắc Biên Giới
Mục đích Tiêu diệt cuộc tấn công của Pháp lên Việt Bắc, bảo vệ vững chắc cơ quan đầu não kháng chiến, khai thông biên giới, mở đường liên lạc giữa ta và quốc tế. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. Khai thông con đường liên lạc giữa ta và Trung Quốc với các nước dân chủ trên thế giới. Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Tạo điều kiện đẩy mạnh công cuộc kháng chiến.
Cách đánh của chiến dịch Chủ động tổ chức lực lượng chống lại cuộc tiến công địch, tiến hành bao vây, mở các trận tập tập kích, tiêu diệt các gọng kìm tiến công của quân Pháp. Chủ động mở chiến dịch tiến công địch, Đánh điểm (Đông Khê), chia các hệ thống phòng ngự của địch (đường số 4), phục kích tiêu diệt quân tăng viện của Pháp.
Kết quả của chiến dịch Tiêu diệt cuộc tấn công của Pháp lên Việt Bắc. Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo toàn. Bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành. Giải phóng vùng biên giới Việt Trung. Thế bao vây cả trong lẫn ngoài căn cứ Việt Bắc của địch bị phá vỡ. Làm phá sản kế hoạch Rơ-ve của Pháp.
Ý nghĩa của chiến dịch Làm phá sản chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của Pháp, buộc chúng phải bị động chuyển sang đánh lâu dài. Là chiến dịch lớn đầu tiên của quân ta chủ động mở và giành quyền chủ động vè chiến lược trên chiến trường Bắc bộ.
Xem thêm:  Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)?

Thống kê tìm kiếm

  • lập bảng so sánh chiến dịch việt bắc và biên giới
  • so sánh sự giống và khác giữa các chiến dịch

Post Comment