Lịch sử lớp 6

Cuộc đấu tranh chống quân Nam Hán lần thứ nhất dành quyền tự chủ của Dương Đình Nghệ diễn ra như thế nào?

Cuộc đấu tranh chống quân Nam Hán lần thứ nhất dành quyền tự chủ của Dương Đình Nghệ diễn ra như thế nào?

a, Nguyên nhân:

– Nguyên nhân sâu xa: Nhà Nam Hán có ý định xâm lược nước ta.

– Nguyên nhân trực tiếp: Lấy cớ Khúc Thừa Mĩ không chịu thuần phục nhà Nam Hán mà thuần phục nhà Lương.

b, Diễn biến:

– Mùa thu năm 930, quân Nam Hán sang đánh nước ta.

– Do bị động, Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi, bị bắt đem về Quảng Châu.

– Nhà Nam Hán cử Lý Tiến làm thứ sử Giao Châu, đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình (Hà Nội).

– Năm 931, một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ được tin, đã đem quân từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành, tấn công thành Tống Bình.

– Quân Nam Hán lo sợ cho người về nước cầu cứu. Viện binh của địch chưa đến nơi thì Dương Đình Nghệ đã chiếm được Tống Bình và chủ động đón đánh quân tiếp viện.

– Tướng chỉ huy của chúng bị giết tại trận.

– Kháng chiến thắng lợi.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Sau hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta những gì?

Post Comment