Lịch sử lớp 6

Trong thời gian Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị chia ra, nhập vào với các quận, huyện của Trung Quốc với những tên gọi khác nhau như thế nào? Hãy thống kê cụ thể từng giai đoạn bị đô hộ?

Trong thời gian Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị chia ra, nhập vào với các quận, huyện của Trung Quốc với những tên gọi khác nhau như thế nào? Hãy thống kê cụ thể từng giai đoạn bị đô hộ?

Thời gian

Triều đại phong kiến đô hộ

Tên gọi nước ta

Năm 179 TCN

Nhà Triệu

Giao Chỉ, Cửu Chân

Năm 111 TCN

Nhà Hán

Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam

Đầu thế kỉ III

Nhà Ngô

Tách châu Giao thành Quảng Châu (Trung Quốc), và Giao Châu (Âu Lạc cũ)

Đầu thế kỉ VI

Nhà Lương

Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Hoàng Châu

Năm 603

Nhà Tùy

Giao Châu.

Năm 679

Nhà Đường

Đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ

 
Xem thêm:  Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào? Chính sách thâm hiểm nhất của họ là gì?

Post Comment