Giáo dục công dân lớp 9

Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?

Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?

Sống có đạo đức là suy nghĩ hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội; biết chăm lo đến mọi người, đến công việc chung; biết giải quyết hợp lí giữa quyền lợi và nghĩa vụ; lấy lợi ích của xã hội, của dân tộc làm mục tiêu sống và kiên trì hoạt động để thực hiện mục tiêu đó.

Tuân theo pháp luật là luôn sống và hành động theo những quy định của pháp luật

Cho các ví dụ, hành vi biểu hiện là người có đạo đức, hành vi thể hiện tuân theo pháp luật

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Hãy phân tích bài ca dao Khăn thương nhớ ai của Nguyễn Công Trứ

Post Comment