Lịch sử lớp 11

Lập bảng so sánh giữa phong trào Cần Vương và cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX?

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Lập bảng so sánh giữa phong trào Cần Vương và cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX?

Nội dung

Phong trào Cần Vương

Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX

Bối cảnh lịch sử

– Sau cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế bị thất bại, Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương.

– Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở VN.

– Các sĩ phu yêu nước tiến bộ tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài vào VN.

Mục tiêu đấu tranh

– Đánh đuổi thực dân Pháp và bọn tay sai phong kiến.

– Khôi phục lại vương triều phong kiến.

– Đánh đuổi thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai.

– Gắn liền với cuộc duy tân để thay đổi chế độ theo kiểu dân chủ tư sản.

Tầng lớp lãnh đạo

– Triều đình phong kiến do vua Hàm Nghi đứng đầu.

– Các văn thân, sĩ phu.

– Sĩ phu yêu nước tiến bộ mang tư tưởng duy tân tiêu biểu là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.

LL tham gia

Sĩ phu văn thân và đông đảo nông dân, các tộc người thiểu số.

Sĩ phu yêu nước, trí thức nhỏ, tiểu tư sản thành thị, giới công thương, học sinh, sinh viên và nông dân.

Phong trào tiêu biểu

 Khởi nghĩa Bãi Sậy, Ba Đình,

 Hùng Lĩnh, Hương Khê.

Phong trào Đông du, Duy tân, Đông kinh nghĩa thục.

Kết quả và ý nghĩa

– Cuối cùng bị thất bại

– Góp phần cổ vũ phong trào yêu nước chống Pháp.

– Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cho các cuộc đấu tranh sau này.

– Cuối cùng bị thất bại do hoàn cảnh lịch sử và điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội.

– Tiếp tục phát huy tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc.

– Tạo tiền đề để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment