Sinh học lớp 10

Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động.

Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động

 

VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG

VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG

GIỐNG NHAU

– Đều diễn ra khi có sự chênh lệch về nồng độ chất tan giữa môi trường trong và môi trường ngoài tế bào.

– Không làm biến dạng màng sinh chất.

KHÁC NHAU

– Các chất khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

– Các chất khuếch tán từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.

– Không tiêu tốn năng lượng.

– Tiêu tốn năng lượng.

Thống kê tìm kiếm

  • So sánh thụ động và chủ động
Xem thêm:  Thế nào là nhập bào? Nhập bào gồm những loại nào?

Post Comment