Sinh học lớp 6

Trình bày quá trình phân bào? Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

Trình bày quá trình phân bào? Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

– Tế bào sinh ra và lớn lên đến một kích thước nhất định sé phân chia thành 2 tế bào con, đó là sự phân bào.

Chỉ những tế bào ở mô phân sinh mới có khả năng phân chia, quá trình phân bào diễn ra như sau:

+ Đầu tiên từ 1 nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau.

+ Sau đó chất tế bào được phân chia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành hai tế bào con.

– Các tế bào con tiếp tục lớn lên cho tới khi bằng tế bào mẹ

– Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp cây sinh trưởng và phát triển.

Thống kê tìm kiếm

  • trình bày quá trình phân bào

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm? Giải thích vì sao sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng thì phải tháo nước ngay.

Post Comment