Sinh học lớp 6

Trình bày quá trình phân bào? Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

Trình bày quá trình phân bào? Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

– Tế bào sinh ra và lớn lên đến một kích thước nhất định sé phân chia thành 2 tế bào con, đó là sự phân bào.

Chỉ những tế bào ở mô phân sinh mới có khả năng phân chia, quá trình phân bào diễn ra như sau:

+ Đầu tiên từ 1 nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau.

+ Sau đó chất tế bào được phân chia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành hai tế bào con.

– Các tế bào con tiếp tục lớn lên cho tới khi bằng tế bào mẹ

– Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp cây sinh trưởng và phát triển.

Thống kê tìm kiếm

  • trình bày quá trình phân bào

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ? Chức năng của từng thành phần đó?

Post Comment