Địa lý lớp 12

Nêu những thuận lợi và khó khăn của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta?

Nêu những thuận lợi và khó khăn của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta?

* Thuận lợi:

+ Địa hình và đất trồng cho phép đa dạng hóa các loại hình canh tác.

– Trung du miền núi bắc bộ: địa hình đồi núi, đất feralit thuận lợi Trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc

– Đồng bằng, đất phù sa: Trồng cây công ngắn ngày, chăn nuôi lợn, gia cầm.

+ Nguồn nước: dồi dào thuận lợi cho cây trồng và vật nuôi phát triển, tạo điều kiện phát triển ngành thủy sản

+ Khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hóa rõ rệt là điều kiện đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo khả năng xen canh tăng

vụ, tạo thế mạnh khác nhau giữa các vùng.

* Khó khăn:

– Tính bấp bênh của mùa vụ trong nông nghiệp, sâu bệnh.

– Thiên tai, bão lũ.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Chứng minh rằng tài nguyên du lịch nước ta tương đối phong phú và đa dạng

Post Comment