Giáo dục công dân lớp 8

Nêu tác hại của tệ nạn xã hội

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Nêu tác hại của tệ nạn xã hội

Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức.

Làm thiệt hại kinh tế gia đình, đất nước.

Phá vỡ hạnh phúc gia đình.

Gây mất trật tự an ninh xã hội.

Suy thoái giống nòi dân tộc

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment