Giáo dục công dân lớp 8

Nêu những quy định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS?

Nêu những quy định của pháp luật về phòng chống nhiễm HIV/AIDS?

Mọi người có trách nhiệm phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Tham gia hoạt động phòng chống nhiễm HIV/AIDS ở gia đình và cộng đồng, không tham gia vào các hành vi nguy cơ.

Người bị nhiễm có quyền giữ bí mật về tình trạng nhiễm HIV/AIDS và có quyền không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS.

Thống kê tìm kiếm

  • : hãy nêu những quy định của pháp luật về phòng chống hiv/aids ?
Xem thêm:  Nêu nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng

Post Comment