Sinh học lớp 9

Quá trình tổng hợp ARN diễn ra theo những nguyên tắc nào?

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Quá trình tổng hợp ARN diễn ra theo những nguyên tắc nào?

Diễn biến:

– Khi bắt đầu, gen tháo xoắn tách dần 2 mạch đơn.

– Các nuclêôtit trên mạch đơn vừa tách liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào thành từng cặp theo nguyên tắc bổ sung: A với U, T với A, G với X, X với G.

– Phân tử ARN được tạo thành tách khỏi gen, rời nhân đi ra chất tế bào để thực hiện sự tổng hợp prôtêin.

+ Nguyên tắc:

  • Mạch đơn khuôn mẫu: quá trình tổng hợp ARN dựa trên một mạch đơn của gen làm khuôn mẫu.
  • Nguyên tắc bổ sung: các nuclêôtit trên mạch khuôn của gen liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường thành cặp theo nguyên tắc: A với U, T với A, G với X, và X với G.

->’ Trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn của gen qui định trình tự các nuclêôtit trên mạch mARN

Thống kê tìm kiếm

  • tarn diôn ra theo nguyen tac
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment