Sinh học lớp 7

Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

Sự mọc chồi của san hô và thủy tức hoàn toàn giống nhau. Chúng khác nhau ở chỗ: khi thủy tức trưởng thành, chồi tách ra để sống độc lập, còn san hô thhì cứ tiếp tục dính với cơ thể bố mẹ để tạo thành các tập đoàn.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment