Địa lý lớp 6

Cho biết tỉ lệ các thành phần của không khí? Hơi nước có vai trò gì?

Cho biết tỉ lệ các thành phần của không khí? Hơi nước có vai trò gì?

– Thành phần của không khí bao gồm:

+ Khí Nitơ: 78%

+ Khí Ôxi: 21%

+ Hơi nước và các khí khác: 1%

– Vai trò của hơi nước: Lượng hơi nước tuy nhỏ  nhưng lại là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như mây, mưa, sấm, chớp…

Xem thêm:  Bài tập Tính lượng mưa trong năm

Post Comment