Lịch sử lớp 9

Công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1930 đối với dân tộc Việt Nam và cách mạng thế giới?

Công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1930 đối với dân tộc Việt Nam và cách mạng thế giới?

* Đối với dân tộc Việt Nam:

– Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

– Người đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam:

    + Tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin vào nước ta thông qua các sách báo như Nhân đạo, người cùng khổ, Đường Kách Mệnh,….

    + Thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên ( 6/1925).

– Với thiên tài và uy tín Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất ba tổ chức Cộng sản thành một chính Đảng duy nhất – Đảng Cộng Sản Việt Nam (6/1/1930).

– Đề ra đường lối cơ ban cho cách mạng Việt Nam, Vạch ra cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đó là Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.

* Đối với cách mạng thế giới:

– Xây dựng mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng ở chính quốc…

– Cỗ vũ phong trào đấu tranh chống áp bức của các nước thuộc địa.

– Làm phong phú thêm kho tàng lí luận chủ nghĩa Mác – Lênin.

Thống kê tìm kiếm

  • trinh bay cong lao cua nguyen ai quoc 1919-1930 doi voi dan toc viet nam va thegioi

Bài viết liên quan

Xem thêm:  So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”?

Post Comment