Lịch sử lớp 9

Lập biểu bảng quá trình hoạt động ở nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1925?

Lập biểu bảng quá trình hoạt động ở nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1925?(Thời gian / Sự kiện / Ý nghĩa, tác dụng)

Thời gian Sự kiện Ý nghĩa, tác dụng
6/1919 Gửi tối hậu thư Vec-xai “ Bản yêu sách của nhân dân An Nam” đòi quyền lợi cho nhân dân Việt Nam. Như một “hồi chuông” thức tỉnh tinh thần yêu nước đối với nhân dân, như một “quả bom nổ chậm” làm cho kẻ thù khiếp sợ
7/1920 Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ khảo lần I những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin. Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Từ đó người hoàn tin Lênin, dứt khoát đứng về Quốc tế thứ III.
12/1920 Người tán thánh Quốc tế thứ III của Lênin. Tham gia sáng lập Đảng Cộng Sản Pháp. Đánh dấu bứt ngoặc trong quá trình hoạt động cách mạng của mình tù chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa Mác – Lênin.
1921 Sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, viết nhiều bài báo “Người cùng  khổ”, “Đời sống công nhân”, “nhân đạo”,… Đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, thông qua tổ chức truyền bà chũ nghĩa Mác – Lênin đến các dân tộc thuộc đến các dân tộc thuộc địa. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đứng dậy đấu tranh.
6/1923 Dự hội nghị Quốc tế nông dân và được bầu vào ban chấp hành. Tiếp tục tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin qua những bài báo “Sự thật” và “Thư tín”.
1924 Dự đại hội Quốc tế cộng sản làn V. Tại đây người trình bày tham luận nêu rõ quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng thuộc địa và mối quan hệ của cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc.
6/1925 Thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Chuẩn bị về mặc tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê nin
Xem thêm:  Nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (19.12.1946)

Thống kê tìm kiếm

  • soạn lịch sử 12 lập bảng hoạt động của nguyễn ái quốc từ 1919-1930

Post Comment