Tiếng Anh lớp 6

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Hello

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Hello

A. Hello (Phần 1-8 trang 10-13 SGK Tiếng Anh 6)

giai bai taptieng anh 6 unit 1 hello - Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Hello

1. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

giai bai taptieng anh 6 unit 1 hello 1 - Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Hello

Hello: chào

Hi: chào

2. Practice.

(Luyện tập/ Thực hành.)

a) Say "Hello" to your classmates: (nói "Hello" với các bạn cùng lớp của em.)

b) Say "Hi" to your classmates: (nói "Hi" với các bạn cùng lớp của em.)

3. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

giai bai taptieng anh 6 unit 1 hello 2 - Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Hello

I am Lan. (Tôi là Lan.)

I am Nga. (Tôi là Nga.)

My name is Ba. (Tên của tôi là Ba.)

My name is Nam. (Tên của tôi là Nam.)

4. Practice with a group.

(Thực hành với một nhóm)

a) I am…: Tôi là…

b) My name is…: Tên của tôi là….

5. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

giai bai taptieng anh 6 unit 1 hello 3 - Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Hello

Hướng dẫn dịch:

Ba: Chào Lan.

Lan: Chào Ba.

Ba: Bạn khỏe không?

Lan: Mình khỏe, cảm ơn bạn.

   Còn bạn?

Ba: Mình khỏe, cảm ơn.

6. Practice with a partner.

(Thực hành với bạn cùng học.)

giai bai taptieng anh 6 unit 1 hello 4 - Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Hello

Gợi ý:

a)

Mr Hung: Hello, Miss Hoa.

Miss Hoa: Hello, Mr Hung. How are you?

Mr Hung: I'm fine, thanks. And you?

Miss Hoa: Fine, thanks.

b)

Nam: Hi, Nga.

Nga: Hello, Nam. How are you?

Nam: I'm fine, thanks. And you?

Nga: Fine, thanks.

7. Write in your exercise book.

(Viết vào vở bài tập của em.)

Nam: Hello, Lan.

   How are you?

Lan: Hi, I'm fine.

8. Remember.

(Ghi nhớ.)

giai bai taptieng anh 6 unit 1 hello 5 - Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Hello

B. Good morning (Phần 1-6 trang 14-16 SGK Tiếng Anh 6)

1. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

giai bai taptieng anh 6 unit 1 hello 6 - Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Hello

Good morning: Chào buổi sáng

Good afternoon: Chào buổi trưa

Good evening: Chào buổi chiều

Good night: Chào buổi tối (Chúc ngủ ngon)

Bye: Tạm biệt

Goodbye: Tạm biệt

2. Practice with a partner.

(Thực hành với một bạn cùng lớp.)

giai bai taptieng anh 6 unit 1 hello 7 - Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Hello

3. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

giai bai taptieng anh 6 unit 1 hello 8 - Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Hello

Hướng dẫn dịch:

a)

Cô Hoa: Chào buổi sáng các em.

Học sinh: Chào buổi sáng cô Hoa.

Cô Hoa: Các em có khỏe không?

Học sinh: Chúng em khỏe, cảm ơn cô.

   Cô có khỏe không?

Cô Hoa: Cô khỏe, cảm ơn các em.

   Tạm biệt.

Học sinh: Tạm biệt cô.

giai bai taptieng anh 6 unit 1 hello 9 - Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Hello

Hướng dẫn dịch:

b)

Mẹ: Chúc con ngủ ngon, Lan.

Lan: Chúc mẹ ngủ ngon.

4. Write.

(Viết.)

Lan: Good afternoon, Nga.

Nga: Good afternoon, Lan.

Lan: How are you?

Nga: I'm fine, thanks.

   And you?

Lan: Fine, thanks.

Nga: Goodbye.

Lan: Goodbye.

5. Play with words.

(Chơi với chữ.)

giai bai taptieng anh 6 unit 1 hello 10 - Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Hello

6. Remember.

(Ghi nhớ.)

giai bai taptieng anh 6 unit 1 hello 11 - Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Hello

C. How old are you? (Phần 1-6 trang 17-19 SGK Tiếng Anh 6)

1. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

giai bai taptieng anh 6 unit 1 hello 12 - Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Hello

2. Practice.

(Luyện tập.)

Count from one to twenty with a partner: đếm từ 1 đến 20 cùng với bạn em.

one: một two: hai three: ba four: bốn five: năm
six: sáu seven: bảy eight: tám nine: chín ten: mười
eleven: mười một twelve: mười hai thirteen: mười ba fourteen: mười bốn fifteen: mười năm
sixteen: mười sáu seventeen: mười bảy eighteen: mười tám nineteen: mười chín twenty: hai mươi

3. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

giai bai taptieng anh 6 unit 1 hello 13 - Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Hello

a)

Hello, Miss Hoa. This is Lan. (Chào cô Hoa. Đây là Lan.)

Hello. Lan. How old are you? (Chào Lan. Em mấy tuổi?)

I'm eleven. (Em 11 tuổi ạ.)

giai bai taptieng anh 6 unit 1 hello 14 - Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1: Hello

b)

Hi, Ba. This is Phong. (Chào Ba. Đây là Phong.)

Hi, Phong. How old are you? (Chào Phong. Bạn mấy tuổi?)

I'm twelve. (Mình 12 tuổi.)

4. Practice with your classmates.

(Hãy thực hành với bạn cùng học.)

– How old are you?

I'm twelve.

– How old is he?

He is ten.

– How old is your brother?

He is fifteen.

5. Play bingo.

Chơi bingo.

Draw nine squares on a piece of paper. Choose and write numbers between one and twenty in the squares. Play bingo.

(Vẽ 9 hình vuông trên một phần của tờ giấy. Chọn và viết các số trong khoảng 1 đến 20 vào trong các hình vuông. Chơi bingo nào.)

6. Remember.

(Ghi nhớ.)

Numbers: one to twenty: các số từ 1 tới 20

How old are you?: Bạn mấy/bao nhiêu tuổi?

I'm twelve.: Mình 12 tuổi.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment