Giáo dục công dân lớp 7

Tôn giáo và tín ngưỡng giống và khác nhau như thế nào?

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Tôn giáo và tín ngưỡng giống và khác nhau như thế nào?


Giống nhau: Tôn giáo và tín ngưỡng đều là lòng tin vào một cái gì đó thần bí như Thượng đế, Thần linh, Chúa trời…

Khác nhau: Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống, tổ chức với những quan niệm giáo lý. Còn Tín ngưỡng chỉ là lòng tin vào cái gì đó thần bí.

Thống kê tìm kiếm

  • nêu điểm giống và khác nhau của tín ngưỡng và tôn giáo ?
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment