Sinh học lớp 6

Thân cây dài ra và to ra do đâu? Tai sao khi trồng đậu, bông, cà phê, trước khi cây ra hoa, tạo quả người ta thường ngắt ngọn?

Thân cây dài ra và to ra do đâu? Tai sao khi trồng đậu, bông, cà phê, trước khi cây ra hoa, tạo quả người ta thường ngắt ngọn?

– Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào mô phân sinh ngọn

-Thân cây to ra do sự phân chia tế bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

-Tại vì: Những cây này là những cây trồng để lấy quả, lấy hạt, mà bần ngọn có tác dụng làm cho chất dinh dưỡng sẽ được tập trung cho chồi lá, chồi hoa phát triển sẽ tạo nhiều cành mới, nhiều hoa, tạo nhiều quả cho năng suất cao.

Thống kê tìm kiếm

  • Thân cây to ra và dài ra do đâu

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Thân gỗ to ra do đâu? Có thể xác định tuổi của cây bằng cách nào?

Post Comment