Giáo dục công dân lớp 11

Em có suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của học sinh đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa?

Em có suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của học sinh đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa?

Để đưa nước ta từ tình trạng là một nước kém phát triển trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh, mọi người dân có cuộc sống hạnh phúc, mỗi công dân cần phải:

– Ủng hộ và vận động mọi người thực hiện tốt chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

– Tin t­ưởng và chấp hành đúng chủ tr­ương, chính sách của Đảng và Nhà n­ước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

– Th­ường xuyên nâng cao trình độ học vấn, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

– Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức khoa học – kĩ thuật để thực hiện được ước mơ hoài bão của mình.

– Có quan hệ tốt đẹp với mọi ng­ười xung quanh, phê phán những thói hư ­, tật xấu trong xã hội.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Phân tích những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh

Post Comment