Lịch sử lớp 10

Kết quả, tính chất và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ? Yếu tố nào giúp quân đội Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh?

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Kết quả, tính chất và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ? Yếu tố nào giúp quân đội Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh?

* Kết quả:

– Anh chính thức công nhận độc lập của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ, nước cộng hoà mới ra đời: Hợp chúng quốc Mĩ.

– Hiến pháp mới ra đời (1787).

* Tính chất: Cách mạng tư sản (không triệt để) diễn ra dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc.

* Ý nghĩa:

– Trong nước:

+ Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của Thực Dân Anh.

+ Thiết lập 1 quốc gia tư sản độc lập.

+ Mở đường chủ nghĩa tư bản cho phát triển.

– Quốc tế: thúc đẩy và cổ vũ phong trào cách mạng ở các nước châu Âu và Mĩ la tinh.

* Yếu tố giúp quân đội Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh:

– Có sự lãnh đạo tài giỏi của Oasinhtơn.

– Sức mạnh đoàn kết chiến đấu của nhân dân.

– Nhờ biết dựa vào địa thế hiểm trở ở Bắc Mĩ để phát huy lối đánh du kích.

– Là cuộc tranh chính nghĩa, được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều nước.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment