Giáo dục công dân lớp 6

Hãy nêu quy định của pháp luật về quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm?

Hãy nêu quy định của pháp luật về quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm?


Quy định của pháp luật quy định như sau:

–  Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

– Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Ý nghĩa của việc học tập? Hãy kể những hình thức học tập mà em biết?

Post Comment