Giáo dục công dân lớp 6

Hãy nêu trách nhiệm của nhà nước ta về quyền và nghĩa vụ học tập?

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Hãy nêu trách nhiệm của nhà nước ta về quyền và nghĩa vụ học tập?


Trách nhiệm của nhà nước:

– Thực hiện công bằng trong giáo dục.

– Tạo điều kiện mọi người đều được học hành.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment