Sinh học lớp 9

Ưu thế lai là gì? Cho ví dụ về ưu thế lai?

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Ưu  thế lai là gì? Cho ví dụ về ưu thế lai?

Hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt, có các tính trạng hình thái và năng suất cao hơn trung bình giữa 2 bố mẹ hoặc vượt trội hơn cả 2 bố mẹ gọi là ưu thế lai.. Ví dụ: Lợn Đại bạch lai với lợn ỉ cho con lai F1 có ưu thế lai..

Gà Rốt lai với gà Ri cho con lai F1 có ưu thế lai

Thống kê tìm kiếm

  • ví dụ về ưu thế lai
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment