Lịch sử lớp 10

Tính chất của cách mạng Pháp 1789?

Tính chất của cách mạng Pháp 1789?

Là cuộc cách mạng tư sản triệt để, vĩ đại

– Lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn tích  phong kiến.

– Giải quyết ruộng đất cho nông dân.

– Xoá bỏ rào cản đối với sự phát triển kinh tế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Cổ vũ các lực lượng dân chủ, tiến bộ trên thế giới chống lại chế độ phong kiến chuyên chế, chống thực dân.

– Theo Lênin: Cách mạng Pháp 1789 là “Đại cách mạng”.

Thống kê tìm kiếm

  • tinh chat cua cach mang phap 1789 l j
Xem thêm:  Lập bảng so sánh Cách mạng tư sản Anh và Cách mạng tư sản Pháp

Post Comment