Địa lý lớp 11

Toàn cầu hóa là gì? Các biểu hiện của toàn cầu hóa? Hệ quả của toàn cầu hóa?

Toàn cầu hóa là gì? Các biểu hiện của toàn cầu hóa? Hệ quả của toàn cầu hóa?

* Khái niệm: là quá trình liên kết giữa các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt kinh tế, văn hóa đến chính trị, khoa học kĩ thuật …

* Biểu hiện của toàn cầu hóa:

– Thương mai thế giới phát triển mạnh 

+ Tốc độ tăng trưởng thương mại cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế 

+ WTO chi phối 95% hoạt đông thương mại thế giới 

– Đầu tư nước ngoài tăng nhanh 

+ Giá trị đầu tư tăng 

+ Lĩnh vực đầu tư chiếm tỉ trọng ngày càng lớn 

– Thị trường tài chính quốc tế ngày càng mở rộng 

+ Mạng lưới liên kết tài chính toàn cầu đã và đang mở rộng 

+ Tổ chức WB, IMF có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới 

– Vai trò ngày càng lớn của các công ty xuyên quốc gia: nắm trong tay khối lượng tài sản lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng 

* Hệ quả:

– Tích cực:

+ Thúc đẩy sản xuất,tăng trưởng kinh tế toàn cầu 

+ Thúc đẩy đầu tư và khai thác triệt để công nghệ

+ Tăng cường sự hợp tác quốc tế 

– Tiêu cực: làm gia tăng nhanh khoảng cách giàu nghèo

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Trình bày những đặc điểm tự nhiên kinh tế dân cư xã hội của Mỹ La Tinh?

Post Comment