Giáo dục công dân lớp 6

Hãy kể tên các loại biển báo giao thông thông dụng?

Hãy kể tên các loại biển báo giao thông thông dụng?

Có 3 loại biển báo thông dụng.

Loại 1: Biển báo cấm.

Loại 2: Biển báo nguy hiểm.

Loại 3: Biển báo hiệu lệnh.

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về vấn đề an toàn giao thông

Post Comment