Lịch sử lớp 7

Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Phong trào Tây Sơn?

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Phong trào Tây Sơn?

– Nguyên nhân thắng lợi:

+ Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta.

+ Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung- anh hùng dân tộc vĩ đại của nhân dân ta ở thế kỉ XVIII và bộ chỉ huy nghĩa quân.

 – Ý nghĩa lịch sử:

– Trong 17 năm liên tục chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh – Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia. Đồng thời phong trào Tây Sơn đánh tan các cuộc xâm lược Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập đất nước.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment