Tiếng Anh lớp 12

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations

A. Reading (Trang 172-173-174-175 SGK Tiếng Anh 12)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

giai bai tap tieng anh 12 unit 16 the association of southeast asian nations - Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What does ASEAN stand for? (ASEAN là viết tắt của chữ gì?)

=> It stands for Association of South East Asian Nations.

2. When did Vietnam join association? (Việt Nam gia nhập hiệp hội này vào năm nào?)

=> Vietnam joined this association in 1995.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hay ASEAN được thành lập vào ngày 8 tháng Tám năm 1967 tại Bangkok, Thái Lan, gồm năm nước thành viên đầu tiên là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Năm 1984, Brunei gia nhập ASEAN. Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy. Năm 1997, Lào và Myanmar gia nhập hiệp hội này và năm 1999 là Campuchia. Mục tiêu chính của hiệp hội là thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa; và thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực thông qua sự tôn trọng công lý và nguyên tắc pháp lý trong quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực.

ASEAN có dân số 575.5 triệu người, chiếm khoảng 8.7% dân số thế giới. Tổng diện tích là 4 464 322 kilômét vuông. Đây là khu vực có nền văn hóa đa dạng, và ngoài tiếng mẹ đẻ người dân ở một số quốc gia như Philippines, Brunei, Malaysia và Singapore còn nói được tiếng Anh. Theo thống kê ghi nhận vào năm 2007, tổng sản lượng quốc dân (GDP) của các nước ASEAN gộp lại khoảng 1282 tỷ đôla Mỹ. Mức GDP chung này tăng trưởng với tốc độ trung bình khoảng 6% mỗi năm từ năm 2003 đến 2007. Nền kinh tế của các quốc gia thành viên đa dạng, dù sản phẩm chính của các quốc gia này đều là hàng điện tử, dầu lửa và gỗ. Các chính phủ của các quốc gia ASEAN đặc biệt chú trọng thương mại. Vào năm 2006, tổng mức giao dịch của toàn khối ASEAN là 1405 tỉ đôla Mỹ. Người ta ước tính trước năm 2020, một khu vực mậu dịch tự do sẽ được thành lập trong khu vực. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã thông qua Tầm nhìn ASEAN 2020, nhằm thúc đẩy hơn nữa hội nhập kinh tế trong khu vực. Được thông qua năm 1998, Chương trình hành động Hà Nội là chương trình đầu tiên trong một loạt chương trình hành động nhằm biến Tầm nhìn ASEAN thành hiện thực.

Ngày nay, hợp tác kinh tế giữa các nước ASEAN bao gồm nhiều lĩnh vực: thương mại, đầu tư, công nghiệp, dịch vụ, tài chính, nông nghiệp, phát triển nông thôn, lâm nghiệp, năng lượng, giao thông vận tải và truyền thông, khoa học và công nghệ, kinh doanh vừa và nhỏ, và ngành du lịch. ASEAN đã hoạt động tích cực để cải thiện tình hình kinh tế xã hội và giải quyết các vấn đề giữa các nước thành viên.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill in each blank with a suitable word. (Tất cả các từ trong khung đều xuất hiện ở đoạn văn. Điền vào mỗi chỗ trống với một từ thích hợp.)

Gợi ý:

1. justice 2. GDP 3. diverse
4. integration 5. accelerate 6. enterprises

Task 2. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Gợi ý:

1. T 2. F 3. F 4. T 5. F 6. F

Task 3. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Which countries founded ASEAN? (Những quốc gia nào thành lập nên ASEAN?)

=> Five original countries, namely Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, founded ASEAN.

2. What are the two main goals of the Association? (Hai mục tiêu chính của Hiệp hội là gì?)

=> The two main goals of the Association are to accelerate economic growth, social progress and cultural development and to promote peace and stability through respect for justice and the rule of law in the relationship among countries in the region.

3. What was the total trade value of ASEAN in 2006? (Tổng giá trị mậu dịch của toàn khối ASEAN năm 2006 là bao nhiêu?)

=> It was US$ 1405 billion.

4. When was the Hanoi Plan of Action adopted? (Chương trình Hành động Hà Nội được thông qua vào năm nào?)

=> It was adopted in 1998.

5. What sectors does ASEAN economic cooperation include? (Khối ASEAN hợp tác kinh tế trong lĩnh vực nào?)

=> It includes many areas: trade, investment, industry, services, finance, agriculture, rural development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, small and medium enterprises, and tourism.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Summarize the passage, based on the years: 1967, 1995, 1997, 1998, 1999, 2007, 2020. (Làm việc nhóm. Tóm tắt đoạn văn, dựa trên các năm: 1967, 1995, 1997, 1998, 1999, 2007, 2020.)

Gợi ý:

ASEAN was set up in 1967 in Bangkok, Thailand. Vietnam becomes its 7th member in 1995. Laos and Myanmar were admitted to this association in 1997, and Cambodia in 1999. In 2004, ASEAN had a combined gross domestic product of about US$ 737 billion, and it had a total trade of US$ 720 billion. The Governments of ASEAN have estimated that an ASEAN Free Trade Area (AFTA) would be established in the region by 2020. In 1998 the Hanoi Plan of Action was adopted, which aimed at leading up to the realization of the ASEAN Vision. Today, ASEAN economic cooperation includes many sectors, such as trade, investment, industry, rural development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, small and medium enterprises, and so on.

B. Speaking (Trang 175-176-177 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Work in pairs. Discuss and write down the name of the country and its capital under each nation flag. (Làm việc theo cặp. Thảo luận và viết tên của quốc gia và thủ đô của nước đó dưới mỗi quốc kỳ.)

Gợi ý:

Stt Country Capital
1. Malaysia Kuala Lumpur
2. Philippines Manila
3. Laos Vientiane
4. Singapore Singapore
5. Indonesia Jakarta
6. Thailand Bangkok
7. Myannmar Rangoon
8. Cambodia Phnom Penh
9. Brunei Banda Seri Begawan

giai bai tap tieng anh 12 unit 16 the association of southeast asian nations 1 - Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations

Task 2. Work in groups. Discuss and use the information in Task 1 and the facts…. (Làm việc nhóm. Thảo luận và sử dụng thông tin ở Bài tập 1 và những sự thật dưới đây để nói về một vài nước ASEAN.)

Gợi ý:

Thailand has a total area of 513,120 sq. km. Its capital is Bangkok. It has a population of 65,694,000. The offical language used in Thailand is Thai. Its main religion is Buddhism. Its unit of curruncy is Baht.

Philippines has a total area of 300,000 sq. km. Its capital is Manila. It has a population of 88,875,000. The offical languages are Filipino and English. Its main religions is Roman Catholicism and Christianity. Its unit of curruncy is Peso.

Singapore has a total area of 704 sq. km. Its capital is Singapore. It has a population of 4,589,000. The offical language are Chinese, English, Malay and Tamil. Its main religions are Buddhism, Islam, Hinduism and Christianity. Its unit of curruncy is Singapore dollar.

C. Listening (Trang 178-179 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer the following question. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

Which ASEAN countries use English as a second language? (Những quốc gia ASEAN nào dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai?)

=> They are the Philippines, Malaysia, and Brunei.

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the dialogue between Mr Hung and his daughter Nga, and…. (Nghe cuộc đối thoại giữa ông Hùng và cô con gái Nga, và chọn câu trả lời A, B hoặc C đúng nhất để hoàn thành mỗi câu sau.)

Gợi ý:

1. C 2. A 3. C 4. A 5. B

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. When will Nga have to submit the essay to her teacher? (Khi nào thì Nga phải nộp bài luận cho giáo viên của cô ấy?)

=> She has to submit it to her teacher tomorrow morning.

2. What country has the largest number of English speakers? (Quốc gia nào có số người nói tiếng Anh nhiều nhất?)

=> The US.

3. How many people speak English in the ASEAN region? (Có bao nhiêu người nói tiếng Anh trong khu vực ASEAN?)

=> It's around 50 million.

4. In what country in the region is English mostly spoken? (Ở Quốc gia nào trong khu vực thì Tiếng Anh được nói nhiều nhất?)

=> It's Ihe Philippines.

5. How many main religions exist in the ASEAN countries and what are they? (Có bao nhiêu tôn giáo chính ở trong các quốc gia ASEAN và chúng là gì?)

=> There are three. They are Islam, Buddhism and Catholicism.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. In your opinion, what do you think Nga's essay will be about? (Làm việc nhóm. Theo ý kiến của bạn thì bài tiểu luận của Nga sẽ viết về đề tài gì?)

Gợi ý:

A: What do you think Nga's essay will be about?

B: In my opinion, her essay will be about the culture and religions of the ASEAN countries.

Tapescript – Nội dung bài nghe

Mr Hung: What are you doing? it's so late. Why don't you go to bed?

Nga: I'm trying to finish my essay about the culture and religion of the ASEAN countries. I'll have to submit it to my teacher tomorrow. May I ask you something. Dad?

Mr Hung: Yes? What's that?

Nga: Do you know how many people in the Southeast Asia speak English?

Mr Hung: I'm not sure. But the ASEAN countries have the third largest number of English speakers – just alter the US and UK.

Nga: Really? Exactly how many people speak English?

Mr Hung: Around 50 million, I think… mostly in the Philippines.

Nga: Do you know anything about religions?

Mr Hung: The ASEAN countries include three main religions. They are Islam, Buddhism and Catholicism.

Nga: What is Islam?

Mr Hung: A religion based on a belief in one God and the teaching of Muhammad. It's the religion of the Muslims.

Nga: Can you tell me something more about the Muslims?

Mr Hung: It's an interesting question. The ASEAN countries have more Muslims than any other geo-political entity.

Nga: But how many Muslims, Dad?

Mr Hung: Oh, let me try to remember… about a quarter of a billion, mostly in Indonesia and Malaysia

Nga: And what about the other religions?

Mr Hung: Other main religions of the various countries in the region include large numbers of Buddhists, and the Catholics in the Philippines.

Nga: What is the main religion in Vietnam?

Mr Hung: It's Buddhism. Many people go to pagoda.

Nga: Well, and now I think I've got all the information I need for my essay. Thank you very much, Dad.

Mr Hung: That's all right. Finish your writing and go to bed. I'm afraid you'll get up late tomorrow morning.

D. Writing (Trang 179-180-181 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Complete the letter of recommendation with the missing sentences in the box. (Hoàn thành lá thư giới thiệu với các câu thiếu ở trong khung.)

Gợi ý:

(1) I would like to recommend a well-known place in Vietnam to you.

(2) It is about 170 kilometres from Hanoi.

(3) The beach is an ideal place for swimmers.

(4) People here are very friendly and hospitable.

(5) I'm sure you will have a wonderful time here in Ha Long Bay.

Task 2. David, your pen pal, is going to spend his summer holiday in one of the ASEAN countries. You…. (David, một người bạn tâm thư của bạn, định dành kì nghỉ hè của cậu ấy ở một trong những quốc gia ASEAN. Bạn muốn cậu ấy thăm Việt Nam. Viết lá thư giới thiệu một nơi thú vị mà bạn quen tới cậu ấy. Sử dụng dàn ý bên dưới.)

Gợi ý:

Hội An

Dear David,

I'm pleased to hear that finally you have decided to spend your summer vacation in the Southeast Asia. I would like to recommend to you a well-known place in Vietnam. It is Hoi An. Hoi An is a small town on the coast of East Sea in central Vietnam. Hoi An is about a half-hour drive from Da Nang. It used to be an important trading center in the 16th and 17th centuries.

Today, Hoi An is still a small town, but it attracts a large number of tourists, also being a well established place on the backpaker trail. Many visit for the numerous art and craft shops and tailors, who produce made-to-measure clothes for a fraction of western price. Several Internet cafes, bars and restaurants have opened along the riverfront. Some popular evening venues, especially with western visitors, are Tam Tam's restaurant and bar and the mango restaurant.

The town is rather small, and there are many beautiful old houses. The weather here is nice, but it often rains from September to December. The people are very nice and friendly. They can speak English and they are helpful, too.

I think you should come and see it. I'm sure you will have a wonderful time here in Hoi An. I'm looking forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

Nguyen Chien Thang

Huế

Dear David,

I'm glad to hear that you've decided to spend your summer holiday in one of the ASEAN countries. So, I'd like to recommend you a wonderful place in Vietnam to you. It's Hue, our ancient capital in the Central.

Hue was the capital of Vietnam during the Nguyen Dynasty and is one of the cultural cores or our country. The city lies on both sides of the Huong River (the Perfume River). In this ancient city can you find the palaces, pagodas and houses built on the same principles as the Forbidden Palace in Peking. Hue is also famous for its royal tombs, the tombs of the former emperors. It has been said these tombs are Hue's most spectacular tourist attractions. And another fantastic attraction to tourists is the boat trip on the Huong River, especially on the moonlit nights. You can spend and enjoy the quiet and peace of the night time on the boat listening to the poetic songs of Hue's singers. Besides these, you can also enjoy the quiet and poetic atmosphere of the garden houses of ancient architecture. Coming to Hue, you should not ignore to enjoy Hue's specialties such "Hen" rice, "banh xeo" (rice pancake with shrimps and herbs).

People in this old royal capital are said to be friendly and hospitable.

I think you should come and visit it. I'm looking forward to hearing from you, and don't forget to send my regards to your parents.

Best wishes,

Nguyen Chien Thang

E. Language Focus (Trang 181-182-183-184 SGK Tiếng Anh 12)

Grammar

Exercise 1. Complete each of the following sentences, using a suitable adverbial clause…. (Hoàn thành mỗi câu sau, sử dụng mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thích hợp ở trong khung. Sử dụng mỗi mệnh đề chỉ một lần.)

Example:

_____________________________ I'll invite her to our party.

When I see Mary tomorrow, I'll invite her to our party.

Gợi ý:

1. She'll phone you as soon as she arrives in Ho Chi Minh City.

2. After the war was over, we started rebuilding the country.

3. They met a lot of people while they were on holiday.

4. Before you leave, don't forget to turn off the lights.

5. I'll stay till you get back.

6. We'll come to see you whenever we are in Hanoi.

7. There is a danger of war as long as imperialism exists.

8. Tom sang a merry song as he walked away.

Exercise 2. Supply the correct tense form of the verbs in brackets. (Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc.)

Gợi ý:

1. arrives 2. arrives 3. are playing 4. got
5. have finished 6. had graduated 7. am 8. have read

Exercise 3. Combine two sentences, using one as an adverbial clause of time with the given conjunction. (Nối hai câu, dùng một câu để làm mệnh đề chỉ thời gian liên từ đã cho sẵn.)

Gợi ý:

1. Let's go out before it starts raining.

2. I'll give you my address when I have found somewhere to live.

3. After he had done his homework, he went to bed.

4. We'll let you know as soon as we have made our decision.

5. I haven't met them since I left school.

6. Robert suddenly began to feel ill while he was doing the examination.

7. Kate will come back home after she has finished the last semester.

Test Yourself F (Trang 185-186-187 SGK Tiếng Anh 12)

I. Listening (2.5 points)

Listen and fill in the blanks with the information as you hear. (Nghe và điền vào chỗ trống thông tin bạn nghe được.)

Gợi ý:

1. November 16th, 1945 2. 193 3. 60 4. teacher-training 5. heritage

II. Reading (2.5 points)

Read the text then answer the questions that follow. (Đọc đoạn văn sau đó trả lời các câu hỏi theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

Ngày nay, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động trên toàn thế giới. Ở nhiều khu vực, họ chiếm đa số lực lượng lao động. Ngay ở những quốc gia có tỉ lệ lao động nữ thấp, chẳng hạn như các quốc gia Ả rập, số phụ nữ có việc làm cũng tăng lên. Ở Đông Nam Á, lao động nữ chiếm 80% lực lượng lao động trong các ngành cần nhiều nhân công như dệt, đồ chơi, giày và điện tử. Ở châu Mĩ Latinh và vùng Ca-ri-bê, phụ nữ chiếm 70% lực lượng lao động trong các ngành công nghiệp dịch vụ.

Công ăn việc làm rõ ràng đã mang lại cho phụ nữ nhiều lợi ích kinh tế và xã hội. Trong quá khứ, họ thường bị loại trừ khỏi việc làm trả lương và vì thế lệ thuộc về kinh tế vào chồng hoặc cha của họ. Ngày nay phụ nữ có một tri thức tốt hơn và có thể tự thăng tiến dễ dàng hơn xưa nhiều. Quyền được học hành và sự thay đổi địa vị kinh tế đã cho phụ nữ nhiều tự do hơn. Nhiều phụ nữ nổi tiếng trong lĩnh vực mà trước đây chỉ dành cho nam giới và một vài phụ nữ thậm chí đã trở thành thủ tướng.

Gợi ý trả lời câu hỏi:

1. Which countries, according to the passage, have low levels of female paid workers? ()

=> In Arab countries.

2. In which sectors do you find the majority of working women in Southeast Asia? ()

=> In textile, toy, shoe and electronic sectors.

3. What is the percentage of women who work in the service sector in Latin America and the Caribbean? ()

=> It's 70%.

4. On whom did women depend economically in the past? ()

=> They depended on their husbands or fathers.

5. According to the passage, what are the two factors that give women more freedom nowadays? ()

=> They are the access to education and the change in economic status.

III. Grammar (2.5 points)

Use the following phrasal verbs lo complete the sentences below. (Sử dụng các cụm động từ sau để hoàn thành những câu bên dưới.)

Gợi ý:

1. grow up 2. slay on 3. wait up 4. give in 5. catch up
6. speak up 7. watch out 8. cool off 9. keep up 10. fall behind

IV. Writing (2.5 points)

In about 120 words, write about the changes in women's role in the family in comparison with 50 years ago. (Trong khoảng 120 từ, viết về những sự thay đổi của vai trò phụ nữ trong gia đình so với cách đây 50 năm.)

Gợi ý:

Bài viết 1

Women's role in the family has changed dramatically compared with that 50 years ago.

First, women are now better educated and can promote themselves much more easily than in the past. Second, more and more women are now joining the paid labour force worldwide. The number of women who have jobs is rising. Paid employment has undoubtedly brought economic and social gains to many women. In the past, they were often excluded from many paid jobs and thus economically dependent on their husband or fathers. Third, they have less children. Today, women often have one, two or even no children instead of a bunch of children in the past. Last but not least, they do less domestic chores thanks to domestic appliances.

Bài viết 2

In recent years women's role has changed dramatically in comparison with that 50 years ago. The changes are explicitly seen in many sectors.

Firstly, in education, women nowadays are well educated, that is they can enjoy the benefits of education in every level. Women are not confined in the walls of the family with childbearing or childrearing. They participate in almost every area of public life. Many women have gained the high ranks in social or governmental sector. As a result of this women no longer depend economically on their husbands or families.

In addition, they do not worry about the number of children thanks to new thoughts on lifestyle. At present people no more see a family of very many children, six or more. And domestic chores are not a burden for women because they are done by machine. Consequently women at present can promote themselves in social life much more easily.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment

frees-diplom.com/kupit-attestat/attestat-11-klassov http://www.frees-diplom.com/kupit-diplom-farmacevta http://www.frees-diplom.com/sanktpeterburg https://frees-diplom.com/bryansk
купить диплом фармацевта
https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-o-srednem-texnicheskom-obrazovanii gosznac-diplomy.com/diplom-spetcialista gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-kazani
купить диплом вуза
http://www.diploman-asx.com/kupit-diplom-moskva diploman-asx.com/kupit-diplom-kolledzha www.diploman-asx.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii http://www.diploman-asx.com/kupit-diplom-sankt-peterburg
купить дипломы о высшем
купить аттестат за 11 класс
www.diplom-belarus.com
купить аттестат за 11 класс
http://diplomi-price.com
купить диплом вуза
edu-digest.ru
купить диплом фармацевта
http://www.proobzh.ru
купить диплом о высшем образовании
edu-nt.ru/
купить диплом нового образца
student-madi.ru
купить диплом о высшем образовании
www.dof-edu.ru
купить диплом автомеханика
www.proobzh.ru
купить диплом кандидата наук
http://krsk-school47.ru https://russdiplomik.com/diplomyi-bakalavra.html russdiplomik.com/diplom-povara.html russdiplomik.com/diplom-feldshera.html russdiplomik.com/kupit-diplom-v-novosibirske.html https://russiany-diplomans.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.russiany-diplomans.com/kupit-diplom-vracha russiany-diplomans.com/kupit-diplom-ekaterinburg russiany-diplomans.com/kupit-diplom-pskov arena-diplom24.com/attestaty http://www.arena-diplom24.com/diplomy-po-spetsialnosti/diplom-yurista https://smolensk.arena-diplom24.com/ novorossijsk.arena-diplom24.com/ diploms-goznak.com/attestat-vechernej-shkoly http://www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-dnepropetrovske diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zhitomire http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-zaporozhe купить диплом ивано-франковск www.diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-kirovograde купить диплом киев http://diploms-goznak.com/kupit-diplom-v-odesse купить диплом врача http://diploms-goznak.com/ www.diploms-goznak.com/diplom-uchilishcha купить диплом ссср купить диплом техникума, колледжа http://diploms-goznak.com/farmatsevt diploms-goznak.com/yurist diploms-goznak.com/meditsinskij-diplom http://www.diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-rozhdenii купить свидетельство о смерти http://diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-brake diploms-goznak.com/svidetelstvo-o-razvode
купить диплом о среднем специальном
купить аттестат за 11 класс
купить диплом вуза
купить диплом о среднем образовании
купить диплом магистра
http://www.diploman-dok.com
купить аттестат за 11 класс
http://www.diploman-doks.com
купить диплом университета
http://www.diploman-doky.com
купить диплом в москве
https://diploman-doku.com education-ua.com/kupit-legalnyij-diplom-v-ukraine.html
купить диплом
education-ua.com/attestat-diplom.html
купить аттестат за 11 класс
http://education-ua.com/zaporozhe.html
купить аттестат за 9 класс
http://www.education-ua.com/kieve.html
купить диплом о среднем специальном
www.education-ua.com/odesse.html
где купить диплом
www.education-ua.com/summah.html
купить диплом бакалавра
http://education-ua.com/ternopole.html
купить свидетельство о браке
http://education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить свидетельство о рождении
http://www.education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить диплом нового образца
http://education-ua.com/kupit-nastoyashhij-diplom-goznak.html
купить аттестат
http://www.education-ua.com/
купить диплом автомеханика
http://www.education-ua.com/diplom-texnikuma-kolledzha.html
купить диплом нового образца
education-ua.com/diplom-magistra-ukrainskogo-vuza.html
купить дипломы о высшем
http://www.education-ua.com/diplom-o-mediczinskom-obrazovanii.html
купить диплом кандидата наук
http://www.education-ua.com/diplom-medsestry.html
купить аттестат
http://education-ua.com/diplom-nedorogo.html
купить аттестат
www.education-ua.com/kupit-diplom-novogo-obrazca.html
купить диплом кандидата наук
http://www.education-ua.com/otzivi-pogelania.html
купить диплом техникума
education-ua.com/diplom-vyisshee.html
купить дипломы о высшем
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить дипломы о высшем
education-ua.com/diplom-s-registracziej.html
купить аттестат
education-ua.com/kupit-diplom-s-provodkoj-v-ukraine.html
купить диплом автомеханика
http://www.education-ua.com/diplom-specialista-ukrainskogo-vuza.html
купить диплом врача
education-ua.com/diplom-uchilishha.html
купить аттестат за 9 класс
http://education-ua.com/kupit-diplom-sssr-na-nastoyashhem-blanke.html
купить диплом фармацевта
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-rozhdenii.html
купить диплом в москве
www.education-ua.com/svidetelstvo-o-smerti.html
купить диплом вуза
http://www.education-ua.com/svidetelstvo-o-brake.html
купить диплом о высшем образовании
http://education-ua.com/svidetelstvo-o-razvode.html