Địa lý lớp 6

Bài tập Tính lượng mưa trong năm

Tính lượng mưa trong năm

Cho bảng số liệu về lượng mưa(mm) ở Thành phố Hồ Chí Minh:

Tháng

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lượng mưa

18

14

16

35

110

160

150

145

158

140

55

25

  – Tính tổng lượng mưa trong năm

  – Tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa (t5- t10)

  – Tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô ( t11- t4)

Giải

– Tổng lượng mưa trong năm =                                 

= 18+14+16+35+110+160+ 150+ 145+ 158+ 140+55+ 25= 1026 mm

– Tổng lượng mưa các tháng mùa mưa (T5- T10) = 110+160+ 150+ 145+ 158+ 140= 863 mm

– Tổng lượng mưa các tháng mùa khô (T11- T4) = 55+ 25+ 18+14+16+35= 163 mm

Xem thêm:  Nêu các thành phần của không khí và cấu tạo của lớp vỏ khí trên trái đất?

Post Comment